Img Img Img

Stichting Gezin

Volg Stichting Gezin op Twitter

1. Kinderen mogen door de armoede niet buiten de boot vallen

"Kinderen mogen door de armoede niet buiten de boot vallen". Dat stellen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Kinderombudsman Marc Dullaert, die vandaag gezamenlijk in gesprek gaan met kinderen in de Rotterdamse wijk Overschie over geld en armoede. De staatssecretaris en de Kinderombudsman vragen aandacht van gemeenten voor kinderen in armoede, zodat elk kind mee kan doen en de kans krijgt waar zij recht op heeft. Lees verder: hier.

2. Begrotingsafspraken 2014

Nieuwsbericht | 11-10-2013

Het kabinet is met D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiepartijen tot afspraken gekomen die het mogelijk maken gezamenlijke ambities te realiseren voor economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinanciën en evenwichtige inkomensverdeling. Het pakket aan maatregelen is gericht op meer banen, beter onderwijs en een duurzame economie. De positie van gezinnen met kinderen krijgt bijzondere aandacht.Voor de details, zie: hier.

3. Extra geld voor verhoging kinderopvangtoeslag

Nieuwsbericht | 04-10-2013

Het kabinet maakt €100 miljoen extra vrij voor kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders met lagere midden- en hogere inkomens gaan vanaf 1 januari 2014 omhoog. De lagere inkomens werden eerder al ontzien.

Zie: hier.

4. De Miljoenennota: Wat zijn de gevolgen voor uw gezin?

Zie voor de koopkrachtberekeningen van NIBUD: hier.

5. Kinderen betalen de rekening van de crisis

11 sep 2013

Nu de gevolgen van de economische crisis steeds meer doordringen in de samenleving, wordt zichtbaar dat kinderen de dupe worden. Uit de Kinderrechtenmonitor 2013 blijkt de invloed van de recessie op de leefwereld van kinderen. Kinderombudsman Marc Dullaert: "Steeds meer kinderen leven in armoede. De crisis heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de zorg. Ook maak ik me zorgen over de toename van spanningen in gezinnen door financiële problemen, wat mogelijk kan leiden tot kindermishandeling of een vechtscheiding. We moeten ervoor waken dat de jeugd niet het kind van de rekening wordt." Verder lezen: hier.

6. Nederlandse jeugd voelt zich gezond

Nieuwsbericht | 07-12-2012
  Het overgrote deel van de Nederlandse jeugd voelt zich gezond. Verder groeien jongeren vaker op in een eenoudergezin, roken fors minder, maar worden wel steeds zwaarder. Dat zijn enkele uitkomsten van het jaarrapport 2012 van de landelijke jeugdmonitor.

  Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) kreeg de jeugdmonitor vandaag uit handen van Gosse van der Veen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van Rijn: ‘Uit de jeugdmonitor van 2011 blijkt dat 93 procent van de Nederlandse jeugd zich gezond voelt. Dat is mooi, maar we zullen altijd voor die laatste 7 procent blijven gaan’. Lees verder op: hier.

7. Prinsjesdag 2012

Op dinsdag 18 september is het Prinsjesdag. Op deze dag presenteert het kabinet de plannen voor 2013. Wat betekenen de plannen voor u? U leest het op www.prinsjesdag2012.nl.

Op deze website vindt u vanaf 18 september om 15.15 uur informatie uit de Miljoenennota en de rijksbegroting. Zo geeft het onderdeel ‘Huishoudboekje van Nederland’ op een interactieve manier inzicht in de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid. Via het onderdeel ‘Effect op u’ kunt u nagaan welke maatregelen op u van toepassing zijn.

Uiteraard besteedt de site ook aandacht aan de tradities die onlosmakelijk verbonden zijn met Prinsjesdag, zoals de hoedjes en de Gouden Koets. Er is ook een Prinsjesdag app voor Apple en Android tablets die u gratis kunt downloaden in de app stores. De app bevat o.a. foto’s, video’s en de officiële Prinsjesdagstukken zodra die openbaar zijn.

8. Politiek en toekomst van het gezin

Hoe denken de partijen uit de Tweede Kamer over de toekomst van het gezin? Zie hier.

9. Geen kind buiten spel!

Dat is de insteek van de beleidsbrief stelselwijziging zorg voor jeugd, die staatssecretarissen Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en Fred Teeven (VenJ) hebben aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees hier verder.

10. Elk kind nu een nummer voor de Overheid!

Alle leerlingen een persoonsgebonden nummer

Doel: minder verzuim en betere prestaties op de middelbare school..

Deze systematiek geldt voor scholen die wel en die geen geld krijgen van het Rijk, zogenaamde bekostigde en niet-bekostigde scholen.

Zie verder bij de Tweede Kamer.

11. Ouders, laat je stem horen!

Het voorstel om informatie op scholen door te geven via het Elektronisch leerlingen dossier, gekoppeld aan het burgerservicenummer (bsn), is door de Tweede Kamer besproken en gaat nu naar de Eerste Kamer.

Ouders zijn in de voorbereiding niet betrokken. En als het aan de Tweede Kamer ligt is de visie van professionals bepalend zonder dat ouders het recht hebben om eventueel wijzigingen aan te brengen of iets te verwijderen.

Omdat de informatie gekoppeld wordt aan het burgerservicenummer is het van groot belang voor de privacy van ONZE kinderen! Er wordt zo veel privacy-gevoelige-informatie over ons kroost opgeslagen, via Jeugdzorg, school en het patiëntendossier.

Er is nog één manier om te protesteren en dat is via de website van de Overheid.

Laat allemaal jullie stem horen!

12. Kinderen en privacy

Wat je als ouders moet weten over privacy - van jezelf en van je kinderen. Wat zijn je rechten en hoe bescherm je die? Zie www.scoop.it/t/kinderen-en-privacy.

13. 2010: De nieuwe regeringsplannen

Opvallende punten zijn:
 1. De overdraagbare heffingskorting wordt verder afgebouwd, nu ook voor gezinnen met jonge kinderen en voor volwassenen geboren op of na 1 jan 1963. Ben je per 1 jan a.s. 48 jaar of ouder, dan kun je 'm dus behouden.
 2. Alleenstaande ouderkorting, mag maximaal tot jongste kind 12 jaar is (was nu geloof ik 27 jaar)
 3. Over de kinderopvangtoeslag is al veel gezegd.
 4. Kindgebondenbudget wordt na de verhoging in 2011 weer teruggedraaid en bevroren, na 2013 of 2015 vervalt de oplopende schaal vanaf het tweede kind.
 5. Schaaloploop voor het derde kind in het KGB wordt afgeschaft vanaf 2012. Gaat dus al in per 1 jan 2012.
 6. MBO opleidingen worden vanaf 30 jaar niet meer bekostigd, zelf betalen.
 7. Studiefinanciering alleen nog voor de bachelorfase.
 8. Bedragen Kinderbijslag en Studiefinanciering bevroren.
 9. Zorgtoeslag en Kindgebondenbudget worden ook bevroren en er komt een vermogenstoets voor. Dat klinkt redelijk, 80.000 bovenop de vrijstelling die er al in box 3 zit. Maar, als je overwaarde hebt op het huis, of geld in een verzekeringsspaarpot hebt, kan dat toch anders uitpakken.
 10. De tandarts voor 18-21 jarigen wordt niet meer vergoed, dat wisten we al.
 11. Onderhoudskosten van ouders voor hun kinderen worden voor kinderen tot 21 jaar aftrekbaar, was nu tot 27 jaar.
 12. Aantal profielen in Havo/VWO wordt teruggebracht,
 13. OV kaart voor langstudeerders (langer dan 1 jaar dan de opleiding duurt) wordt afgeschaft.
 14. Aflossingstermijn studieschuld van 15 naar 20 jaar (was dat al niet zo, of zat dat al niet in de pijplijn?)
 15. Invoeren sociaal leenstelsel voor de masterfase in het hoger onderwijs (geen studiefinanciering meer dus, of zelf bekostigen.) Let op, dit valt wellicht wel eens samen met het wegvallen van de aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor kinderen van 21 jaar en ouder!)
 16. Verhoging collegegeld voor langstudeerders, verhoging met 3000 euro. Dat gaat in als de studie meer dan 1 jaar uitloopt. Komt dus bovenop het wegvallen van de OV kaart. Langstuderen op kosten van de maatschappij wordt dus een dure hobby.

14. Het gezin kiest (in 2009)

"Het gezin kiest!" was het thema van het Openingscongres van de Stichting Gezin op 15 mei!

Tijdens de opening werd een speciale kieswijzer voor het gezin gepresenteerd!

15. Wat eraan vooraf ging

Er zijn weinig organisaties die het gezin in het algemeen vertegenwoordigen. Om de behoefte bij de ouders in Nederland te polsen is er gedurende de maanden november en december 2009 een enquête op de website gezet. De enquête bestond uit de volgende vragen:
 1. Lijkt u zo'n organisatie zinvol en verwacht u dat er behoefte is aan zo'n organisatie?
 2. Wat verwacht u van zo'n organisatie?
 3. Wilt u eventueel deelnemen aan een werkgroep die zich bezighoudt met het oprichten van zo'n organisatie?
De uitslag van de enquete kunt u hier ophalen.

16. Het gezin in 2010

Op de achterkant van het boek "Geschiedenis van het gezin in Nederland" lezen we:
  Als thema van de Boekenweek 1999 is gekozen: Familiealbum, met de nadruk op de relatie tussen ouders en kinderen. Nauw aansluitend bij dit thema schreef de historicus Dirk Damsma het boek Familieband over de geschiedenis van het gezin in Nederland, vanaf het midden van de 16e eeuw tot nu.

  'Kinderen zijn hinderen,' schreef vader Cats in de 17e eeuw, terwijl hij tegelijkertijd zijn lezers tal van aardige adviezen gaf voor - ook toen voorkomende - opvoedingsproblemen. Het tekent de dubbelzinnige manier waarop volwassenen met kinderen omgaan: aan de ene kant ervaren ze de druk van een grote verantwoordelijkheid, aan de andere kant houden ze van hun 'eigen vlees en bloed'. Met name het gezin was en is de plaats waar de omgang tussen volwassenen en kinderen gestalte krijgt. De wijze van grootbrengen is in de loop der eeuwen nogal veranderd.

  In Familieband laat de auteur zien hoe die opvoedingsfunctie het karakter van het gezin heeft bepaald. Opvallend is hoe zich in Nederland al vroeg een modern gezinspatroon ontwikkelde. Dat uitte zich bijvoorbeeld in het kleiner worden van de gezinnen, zodat ouders meer zorg aan hun kinderen konden besteden. Vriendschap, liefde en huiselijkheid golden al vroeg als grondslagen voor een gelukkig huwelijks- en gezinsleven. In hoeverre die idealen te rijmen vallen met de 'sorge, smart en arbeyt' verbonden aan het opvoeden van kinderen, is een vraag die ook menig ouder van nu bezighoudt.

Nu, 11 jaar later, heeft Vader Cats vele aanhangers. "Kinderen zijn hinderen" begint meer en meer de heersende maatschappelijke opinie te worden. Tegelijkertijd is het gezin de bron van inkomsten voor de vele professionals die betrokken zijn bij het gezin. "Vriendschap, liefde en huiselijkheid", dé grondslagen voor een gelukkig gezinsleven zijn steeds moeilijker te rijmen met de "sorge, smart en arbeyt".

De Overheid geeft kapitalen uit aan mogelijkheden om alle gezinnen in de gaten te houden, beleid dat is gebaseerd op wantrouwen en niet op vertrouwen. Gedegen onderzoek laat zien dat het goed gaat met het gezin in Nederland, die extra hulp is hooguit gewenst/ noodzakelijk voor 5 à 10% van de Nederlandse gezinnen.

Maar die kapitalen komen niet terecht op de werkvloer. Ze worden besteed aan controle en nog eens controle. Zo kan het gebeuren dat een puber die even niet zo lekker draait terecht komt in de gevangenis zonder enige vorm van proces.

Om dit te verbeteren moet het anders worden aangepakt. Het probleem is dat in het maatschappelijke debat één stem ontbreekt, en dat is de stem ven het gezin. Wat willen zij eigenlijk en aan welke steun hebben zij behoefte? Om die stem te horen hebben we een enquête gehouden onder ouders, de uitslag is te vinden op: Wat eraan vooraf ging.

17. Wat we willen

Visie
Het gezin heeft nog steeds een belangrijke plaats in onze samenleving. Na enige jaren verwaarlozing, is de belangstelling voor het gezin weer duidelijk toegenomen en wordt het weer gezien als een essentieel onderdeel van de samenleving. Tegelijkertijd nemen ook de verwachtingen ten aanzien van de gezinnen toe en wordt het gezin niet gezien als een volwaardige partner van overheid en maatschappij. De zeggenschap van professionals neemt toe terwijl ouders regelmatig worden neergezet als een doelgroep van probleemgevallen.

Onze visie op ouders

 • Ouders zijn zowel de eerst aangewezenen als de uiteindelijk verantwoordelijken voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen en
 • Opvoeding is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van kinderen.
 • Ouders zijn, als het om hun kinderen gaat de beste ervaringsdeskundigen.
 • Ouders verdienen respect, waardering en steun uit de maatschappij, met name van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het terrein van onderwijs, zorg, welzijn en andere relevante maatschappelijke terreinen.
 • Ouders hebben recht op om door bestuurders, beleidsmakers en professionals in alle opzichten als gelijkwaardige partners tegemoet getreden te worden.
Onze missie
Waardering voor de inzet van ouders en ouders een stem geven in het beleid.

Onze strategie
De kracht van ouders versterken door het doorgeven van informatie en het regelmatig opzetten van activiteiten om betrokken te worden in het beleid.